gylle01 top

IEA Bioenergy Task 37 er et internationalt partnerskab under Det Internationale Energiagentur - IEA (www.iea.org), hvis formål er internationalt samarbejde, formidling af viden og forskningsresultater inden for biogasbaseret energiproduktion.

Det overordnede mål med Task 37 er at formidle og fremme viden om produktion og anvendelse af biogas fra anaerob udrådning af biomasse, via cirkulære økonomiprocesser, til erstatning af fossile brændstoffer/decarbonisering og miljøforbedring. Det overordnede arbejdsområde har til formål:

 • at yde ekspertbistand vedr. den optimale rolle biogas spiller i fremtidige energisystemer,
 • at informere beslutningstagere og udviklere om bæredygtighed af biogassystemer og metoder til at sikre implementering af god praksis,
 • at bistå med ekspertviden og teknisk bistand integreringen af anaerob udrådning i processer samt,
 • at formidle nyeste biogas forskning resultater til beslutningstagere og til offentligheden.

Teknologisk Institut har sammen med 2 landmænd og Dansk Fagcenter for Biogas søgt og fået midler fra EUDP til i fuld skala at demonstrere potentialet for øget gasudbytte ved samensilering af halm og roetoppe. I projektet er der en forventning om at samensileringen vil øge gasudbytte og samtidig medføre en hurtigere udrådning af biomassen på de 2 landmandsejede biogasanlæg.

Formålet er helt konkret:

 • at demonstrere og teste forskellige metoder til håndtering og anvendelse af samensileret roetoppe og halm til biogasproduktion i fuld skala.
 • at dokumentere erfaringerne med hensyn til håndteringen og biogasproduktion,
 • at eftervise en synergieffekt på gasudbyttet fra halmdelen i fuld skala,
 • at dokumentere økonomien i hele værdikæden samt,
 • at formidle resultaterne til målgruppen.

Projektet vil tage udgangspunkt i en meget praksisnær tilgang, så resultaterne og metoderne hurtigt og enkelt vil kunne overføres til andre biogasanlæg – både gårdanlæg og større fællesanlæg.

Projektet er i den praktiske del inddelt i 2 faser:

 • Indsamling af roer og halm samt samensilering i forskellige blandinger.
 • Anvendelse og måling af effekterne ved biogasproduktionen, herunder et total billede på den økonomisk konsekvens ved samensilering.

Udover disse 2 faser vil projektet desuden bliver formidlet gennem forskellige relevante informationskanaler.

Projektet ledes og drives af Kurt Hjort Gregersen fra teknologisk Institut.

Pjece om projektet kan findes her

For yderligere uddybning kontakt Kurt Hjort Gregersen, 72 20 32 95 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Dansk Fagcenter For Biogas er netværkspartner i det 3 årige Dansk-Tyske Interreg5a projekt Large Scale Bioenergy Lab 2. Projektet arbejder med hele værdikæden inden for biogassektoren ved aktivt at behandle følgende:

 • Identifikation af billige og bæredygtige biomasser
 • Optimering af udrådningsprocesserne i reaktorerne
 • Forbedring af gødningsprodukterne efter udrådning, ved separation af kvælstof of fosforfraktioner.
 • Udvikling af Power-2-Gas teknologier, for øget lagringskapacitet af overskudselektricitet fra sol og vind.

Projektet arbejder derudover på skabelse af en stærk Dansk-Tysk biogasklynge, hvor erfaringer og viden fra de to landes respektive biogassektorer kan komplimentere hinanden og stille branchen stærkere.

Læs mere om projektet her

Dansk Fagcenter for Biogas er med i et stort EU projekt, som er med til at finansiere en meget stor del af fagcenterets arbejde. Projektet formål er at sikre udviklingen af den europæiske biogas sektor og derved bidrage til EU 2020-målene ved at fokusere på ikke-tekniske udfordringer for produktion af biogas / biometan fra gylle og andet affald.

Dette omfatter følgende mål:

 • En strategi for den overordnede styring af udviklingen af biogas sektor i EU
 • Skabe et gunstigt miljø for biogas og bio-metan udviklingen i målrettede lande og regioner
 • Støtte til gennemførelse af specifikke biogasanlæg i Europa af høj kvalitet,
 • Overførsel ekspertise og opbygge kapacitet specifikke for biogas / bio-metan i Europa
 • Øge biogas / biometan produktion i EU
 • Øge investeringer i biogas / biometan produktion i EU

Gennem BiogasAction er det muligt for fagcenteret at gennemfører mange af de aktiviteter, som fagcenteret er sat i verden for. Fagcenteret har i projektet lavet en strategi for arbejdet. Hele strategien og en status i projektet kan læses her.

Det er muligt at læse mere om den europæiske del af projektet her.

 

 

 

 

 

 

 

Biogasheat

Et større EU projekt under Intellegent Energy Europe er blevet afsluttet i april 2015. BiogasHeat-projektet, som projektet hedder, har arbejdet med bæredygtig anvendelse af varme fra eksisterende og fremtidige biogasanlæg i Europa.

Erfaringerne fra projektet viser, at det fulde potentiale endnu ikke ikke er nået. Årsagen er bl.a. barrierer som mangel på incitament, anlæggenes afsides beliggenhed, mangel på varmeaftagere, sæsonmæssige udsving i efterspørgslen på varme osv.

En af de mere interessante ting ved projektet er en række beskrivelser og praktiske eksempler på hvordan biogas i Europa anvendes til varme, som kan findes her. Den er interessant at læse og giver et godt billede af hvor Danmark befinder internationalt.

Læs mere om projektet her

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev