nyheder

Biogasheat

Et større EU projekt under Intellegent Energy Europe er blevet afsluttet i april 2015. BiogasHeat-projektet, som projektet hedder, har arbejdet med bæredygtig anvendelse af varme fra eksisterende og fremtidige biogasanlæg i Europa.

Erfaringerne fra projektet viser, at det fulde potentiale endnu ikke ikke er nået. Årsagen er bl.a. barrierer som mangel på incitament, anlæggenes afsides beliggenhed, mangel på varmeaftagere, sæsonmæssige udsving i efterspørgslen på varme osv.

En af de mere interessante ting ved projektet er en række beskrivelser og praktiske eksempler på hvordan biogas i Europa anvendes til varme, som kan findes her. Den er interessant at læse og giver et godt billede af hvor Danmark befinder internationalt.

Læs mere om projektet her

 

logo sustaingas

Økologiske biogasanlæg i Europa.

Kompetencecenter for Økologisk Biogas har deltaget i EU projektet, Sustaingas, som har haft fokus på udviklingen af økologisk biogas. Projektet har fået udarbejdet en rapport, der beskriver 25 projekter rundt om i Europa. Via følgende link kan man læser mere om de forskellige anlæg:

Rapport om økologiske biogasanlæg

Læs mere om projektet her.

Læs mere om Kompetencecenter for økologisk biogas her.   

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Fagcenter for Biogas

Dato: 27-3-2015

Tidspunkt: kl. 12.00-14.00

Sted: UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Aksel Buchholt

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget. V. daglig leder Jakob Knud Bro Lorenzen.

   Bilag: Regnskab 2014

5. Fastsættelse af kontingent

   Bestyrelsen har fremsendt oplæg til kontingentfastlæggelse.

   Bilag: Fastlæggelse af kontingent for 2015

6. Indkomne forslag

   Indkommende forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling, det vil sige senest fredag den 13. marts.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

   Jf. vedtægter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år. På valg i 2015 er:

-       Sigurd Andersen

-       Thorbjørn Sørensen

-       Preben Friis-Hauge

Alle 3 modtager genvalg.

8. Valg af suppleant

    Jf. vedtægter vælger generalforsamlingen en suppleant.

9. Valg af revisor

   Bestyrelsen foreslår revisionsfirmaet Martinsen i Vejen.

10. Evt.

 

Bilag fremsendes ved henvendelse til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . (på grund af tekniske udfordringer). Det er kun medlemmer, der har stemmeret, men hvis man ønsker at deltage uden at være medlem er man også velkommen. 

 

Horsens Bioenergi og DONG Energy indviede onsdag den 10. september et nyt biogasanlæg.

Husdyrgødning og organisk affald fra Danish Crowns slagteri skal nu forsyne 4.000 husstande med den mest miljøvenlige gas på markedet. Først skal gassen opgraderes på nyt biogasanlæg ved Horsens.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, klippede onsdag den 10. september snoren til nyt biogasanlæg. Det skete sammen med repræsentanter fra Horsens Bioenergi og DONG Energy, der står bag anlægget. Forud for indvielsen går flere års intenst arbejde og dialog med lokale og nationale myndigheder, lodsejere, leverandører, samt repræsentanter fra nærsamfundet. Så der var tale om en mærkedag.

- Jeg kan love, at Horsens Bioenergi ikke er det sidste biogasanlæg i kommunen! Vi satser hårdt på at fremme vedvarende energi i kommunen og med dette anlæg har vi taget et vigtigt skridt i den retning, sagde borgmesteren.

For DONG Energy repræsenterer indvielsen endnu et skridt i en strategisk satsning på bionaturgas.

- DONG Energy arbejder på at kunne levere biogas til naturgasnettet. Den opgraderede biogas, som vi kalder for bionaturgas, er den mest miljøvenlige gas, som vi kan levere. I sidste uge indgik vi en 15-årig aftale med syddanske Linkogas, og i dag kan vi glæde os over, at et godt samarbejde med Horsens Bioenergi bærer frugt, sagde markedsdirektør Lars S. Bentzen, DONG Energy blandt andet.

- Ud over de mange positive miljømæssige effekter som anlægget genererer, vil landmændene i området i fremtiden kunne gøde med en næsten lugtfri gylle, som samtidig har en meget høj gødningsværdi. På alle måder en win-win situation både for miljøet, men også for erhvervslivet, siger Klaus D. Johansen.

Formand for Foreningen af Danske Biogasanlæg afsluttede talerækken med, at komplimentere beslutningstagerne omkring Horsens Bioenergi for deres mod og beslutsomhed.

- Allerede før ratificeringen i EU, af det forhøjede energitilskud til biogas , tog Horsens Bioenergi chancen og igangsatte byggeriet, hvilket betyder at man i dag, på et tidligt tidspunkt har et anlæg, der er klar til at levere opgraderet biogas til borgerne i og omkring Horsens, det er godt gået, sagde Aksel Buchholt.

Læs hele artiklen i kommende udgave af bioenergimagasinet (udkommer 18. september). Jeg vil gerne takke alle involverede og især medarbejder og ledelse på Horsens Biogas for et virkelig godt samarbejde, sagde Asger Myken Lead Commercial Developer DONG Energy ved indvielsen

asger myken horsensbiogas

 

FAKTA

Horsens Bioenergi ejer biogasanlægget, mens DONG Energy ejer det opgraderingsanlæg, som er afgørende for at den producerede biogas kan gøres klar til salg og distribution til kunderne. Parterne har indgået en 15-årig aftale om køb af biogas.

Anlægget vil producere cirka syv mio. kubikmeter biometan årligt, hvilket svarer til forbruget i mere end 4000 naturgasfyrede boliger.

Horsens Bioenergi aftager biomasser fra Danish Crowns store slagteri i Horsens. Hermed udnyttes lokale ressourcer i stedet for, at affaldet fragtes til behandling meget længere væk, hvilket samlet giver et bedre CO2-regnskab.

Jeg vil gerne takke alle involverede og især medarbejder og ledelse på Horsens Biogas for et virkelig godt samarbejde, sagde Asger Myken Lead Commercial Developer DONG Energy ved indvielsen

   

Tekst og foto: Kris Vetter

Onsdag den 3. september underskrev formanden for LinkoGas Aksel Buchholt en afsætningsaftale med DONG Energy, der betyder at anlægget skal levere opgraderet biogas til naturgasnettet.

LinkoGas går dermed fra at være leverandør af lokal varme i Rødding til at være leverandør til det samlede danske og internationale marked.

- Det er et skridt ud ad en vej mod nye tider og muligheder og med mange spændende udfordringer, sagde Aksel Buchholt.

Aftalen blev underskrevet på Hotel Rødding af formand for LinkoGas Aksel Buchholt og den samlede bestyrelse samt direktør Lars Sprogøe Bentzen DONG.
At der er tale om en stor aftale, som betyder meget for begge parter kan der ikke herske tvivl om, da omfanget af aftalen indebærer forventet en produktion af cirka 6 mio. m3 bionaturgas årligt (svarende til forbruget i cirka 4000 husstande), når der er tale om fuld produktion. I første omgang skal et opgraderingsanlæg opføres og etableres ved biogasanlægget i Lintrup ved Rødding. Anlægget forventes at kunne levere opgraderet biogas i den sidste halvdel af 2015.Opgraderingsanlægget er et såkaldt Malmborg GR 14 (svarende til opgradering af 1400m3/time).

- Vi har indgået en aftale med DONG, som sikrer vores afsætning af biogas de næste mange år, samtidig med at vi fortsat kan levere en vis mængde varme til Rødding by, siger Aksel Buchholt.

- Det har været en lang rejse for vores anlæg som gennem årene er vokset i volumen og fortsat vil vokse, især nu hvor biogassen har flere afsætningskanaler, sagde formanden.Aksel Buchholt kom også ind på de mange udfordringer som biogassen fortsat står overfor, blandt andet var der et angreb på politikerne som tøver med at give biogassen de samme fortrin som man i sin tid gav til udviklingen af elnettet, således dette kunne absorbere den grønne strøm.

- Den gang indså politikerne hurtigt, at det var en fælles opgave at udvikle nettet. Nu håber jeg at politikerne igen kommer på banen og indser at det er i alles interesse, at udvikle gasinfrastrukturen til at kunne tage gas ind mange steder, appellerede formanden. Ligesom han opfordrede politikerne til at kigge på om det kan være rimeligt at biogasproducenterne skal afholde omkostningerne for at komme på nettet (læs hele artiklen i kommende udgave af bioenergiMAGASINET, som udkommer 18-19. september).

linko dong aftale

Smilene var fremme da den samlede bestyrelse for LinkoGas underskrev aftalen med DONG på Hotel Rødding.

Tekst og foto: BioenergiMAGASINET ved Kris Vetter.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev