nyheder

Det bliver nu lettere for forbrugerne at forstå, hvad deres gasprodukt gør for miljøet. Danmark er i gang med en historisk stor biogasudbygning, hvor produktionen er fordoblet siden energiforliget i 2012. Størstedelen af den øgede biogasproduktion bliver opgraderet og distribueret via gasnettet som bionaturgas, og nu skal der være bedre viden om klimaeffekten ved brug af bionaturgas.

En række centrale aktører har udarbejdet en branchedeklarering for bionaturgas for at skabe gennemsigtighed og troværdighed ved salg af opgraderet biogas via gasnettet i form af bionaturgas.

Energinet udsteder certifikater til biogasproducenterne, når den opgraderede biogas fødes ind på gasnettet. Når gaskunder køber bionaturgascertifikater, har de garanti for, at der er tale om biogas, og at den opgraderede biogas kun kan sælges som bionaturgas én gang. Certifikaterne gør det samtidigt muligt at dokumentere klima- og miljøeffekterne.

Med Branchedeklareringen forpligter sælgere af bionaturgas sig til at kunne dokumentere kunden om den effekt, gasproduktet har i forhold til klimaet. Det gælder både for produkter, som består af 100 procent bionaturgas og produkter, som består af blandinger af bionaturgas og naturgas.

Sælgere af bionaturgas, som skriver under på deklareringen, skal desuden fremover sikre, at biogas- og opgraderingsanlæg er tilsluttet biogasbranchens frivillige ordning til minimering af metantab.

Branchedeklareringen for bionaturgas fastlægger også en række grundprincipper for markedsføring af dansk produceret bionaturgas. Parterne skal ved salg og markedsføring af bionaturgas følge deklareringen i eget markedsføringsmateriale, på egen hjemmeside og på Gasprisguiden og andre hjemmesider.

På den måde får kunderne et sagligt og overskueligt grundlag for at vælge bionaturgas, og får bedre viden, om det, der lyder godt, nu også lever op til den enkelte kundes præferencer og hensigter.

Fakta:

Bag deklareringen står Foreningen Biogasbranchen, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Energi, Det Økologiske Råd, DONG Energy, E.ON Danmark, Energinet, Forbrugerrådet Tænk, HMN Naturgas A/S, HMN GasNet P/S og NGF Nature Energy.

Branchedeklareringen er åben, så alle aktører kan tilslutte sig.

Læs hele branchedeklareringen her

Bruno Sander Nielsen har på Energy Supply forfatter en klumme om biogas og hvordan det er en central brik i det bæredygtige samfund.  Klummen gier et rigtig godt indspark til hvorfor biogas er vigtigt og hvilke udfordringer biogas er med til at løse. 

Læs hele klummen her. 

lars chr lilleholt foto jeppebnielsen

Regeringen vil først præsentere sit forslag til en ny energiaftale i det nye år. 
Lars Chr. Lilleholt tror på "en bedre dynamik" med de udskudte forhandlinger. 
Oprindeligt og som en del af regeringsgrundlaget skulle oplægget ellers præsenteres i efteråret. 
Det er jo lidt senere end oprindeligt udmeldt, men dels får regeringen et travlt efterår, og dels tror man, at det giver en bedre dynamik, hvis man venter med forhandlingerne til efter nytår, ifølge Lars Chr. Lilleholt.
Med en bedre dynamik henviser Lilleholt til, at forhandlingerne potentielt set kunne blive afbrudt af juleferien, og med udskydelsen ønsker man altså at undgå pauser. 
Ministeren forklarer, at regeringens mål med udspillet forbliver uændrede: 
Man ønsker at komme med et ambitiøst udspil, hvor man vil indfri målene i regeringsgrundlaget og ikke mindst at vi i 2030 skal have mindst 50 pct. vedvarende energi. 
Samtidig med at vi skal have lavet en energiaftale i god tid inden næste folketingsvalg.
Han afviser, at udskydelsen skulle bunde i interne uenigheder om linjen.

 

 

For at få et overblik over den økonomi, der er i at have en procesoperatørelev, har Dansk Fagcenter For Biogas i samarbejde med EUC Lillebælt, udarbejdet et notat, der giver et hurtigt overblik over de refusioner, der er fastsat i forbindelse med Trepartsforhandlingerne. Nedenfor er et overblik over alle refusioner samt hvordan det samlede billede er over hele elevperioden. En printervenlig beskrivelse findes her.

Grundbeløb (fastsat ved trepartsforhandlingerne):

Ungdomselev

 • AUB - Lønrefusion 1. års elever 2.520 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 2. års elever 2.790 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 3. års elever 3.150 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Lønrefusion 4. års elever 3.710 kr. pr. skoleuge
 • AUB - Fordelsuddannelse op til 5.000 kr. pr. praktikårselev ”Procesoperatør”
 • AUB - Befordringsrefusion, 80 % af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)

     (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag - Det tidligere AER!)

 Voksenelev ( Fyldt 25 år ved påbegyndelse af uddannelsen og ansat i virksomheden)

 • AUB - Lønrefusion på 5.030 kr. pr. skoleuge
 • AUB – Fordelsuddannelse op til 5.000 kr. pr. praktikårselev ”Procesoperatør”
 • AUB - Befordringsrefusion, 80 % af billigste rejse til skole ( Ved > 20 km pr. dag)
 • AUB - Elevafgift på ca. 2.500 kr. pr. år betales ikke for elever
 • *JobCenter - Praktiktilskud ”Ufaglært til faglært” på 30 kr./time i  virksomheden i op til 2 år

     *Særlige muligheder for voksne som er ledige før start på uddannelse (40 kr. i op til 4 år)  

**Skolehjem ”Kostskolen Lillebælt”:

   500,- kr. pr. uge

**Gratis for forsørgere over for børn under 18 år, og når virksomheden betaler for elevens skolehjem

    refunderes dette efterfølgende.  

Økonomi lønrefusion/-tilskud for ung eller voksen procesoperatørelev:

Skoleperioder - Ung elev (under 25):

 1. års elev: 20 uger (grundforløb) + 5 uger hovedforløb 1                                  = 25 uger (63.000 kr.)
 2. års elev: Hovedforløb 2 og 3: 5 og 6 uger + 1 uge Valgfri fag                        = 12 uger (33.480 kr.)
 3. års elev: Hoverforløb 4 og 5: 5 og 5 uger                                                       = 10 uger (31.500 kr.)
 4. års elev:  Hovedforløb 6 + 2 uger Valgfri fag                                                  =   8 uger (29.680 kr.)

I alt (lønrefusion)                                                                                                       = 55 uger ( 157.660 kr.)

Dertil kommer fordelsuddannelsen på op til 5.000 kr. pr. år                                      = max. 20.000 kr.

I alt op til:                                                                                                                 =   177.660 kr.

Skoleperioder - Voksenelev (+25 år):

1.-4. års elev:  GF 12, + 30 uger                                                                               = 42 uger (211.260 kr.)

Dertil kommer fordelsuddannelsen på op til 5.000 kr. pr. år                                      = max. 20.000 kr.

I alt op til                                                                                                                   = 231.260 kr.

Praktiktilskud - Voksenelev (+25 år):

Mht. voksen er der særlig muligheder i forhold til ”Ufaglært til faglært” - Hvis eleven er ansat i virksomheden før uddannelsesaftale kan virksomheden få 30 kr. pr. time i virksomheden i op til 2 år. Hvorimod hvis eleven har været ledig (ledige med uddannelse må ikke har brugt sin uddannelse i 5 år) er praktiktilskuddet på 40 kr. i op til 4 år.

Praktiktilskud med 30 kr. i op til 2 år med omkring 38 praktikuger om året:                   84.360 kr.

Praktiktilskud med 40 kr. i 3 år (Uddannelsestid for en voksen elev +25):                     168.720 kr.

Den 8. juni blev der afholdt driftsleder for de danske biogasanlæg. Mødet blev afholdt i Ringe på Fyn. Driftsledermøderne, som er et samarbejde mellem Foreningen Biogasbranchen og Dansk Fagcenter for Biogas har fokus på erfaringsudveksling mellem biogasanlæg og tilegnelse af ny viden af teknisk, faglig eller regulatorisk art af betydning for alle, der har del i den daglige drift på biogasanlæg. Møderne er således ikke kun relevant for driftslederen/direktøren på det enkelte anlæg, men også andre ansatte på anlægget eller ansatte andre steder i koncerner, der driver biogasanlæg eller selv er ejer af et biogasanlæg på sin egen bedrift.

Mødet den 8. juni omhandlede opdatering fra branchen – et tilbagevendende punkt på møderne, ny i branchen, kildesorteret husholdningsaffald samt hvordan møderne skal drives i fremtiden.

Bruno Sander Nielsen gav en opdatering på seneste nyheder fra biogasverdenen. Han gav bl.a. en opsummering på den nye forening og indblik i hvordan den nye struktur bliver, samt hvilke opgaver, der kommer til at ligge i den nye forening fremadrettet. Han kom desuden ind på de nye klimakrav, der følger af Parisaftalen og i forlængelse heraf, hvordan de danske biogasanlæg kan være med til at understøtte målene. Han kom også ind på de erfaringer, som er gjort mht. det frivillige måleprogram, som branchen har sat i gang. Over 90 % af produktionskapaciteten i medlemskredsen i den nye forening deltager i programmet og det må siges at være en succes, når der er tale om et frivilligt program. Han sluttede af med information om den nye fosforregulering, gødnings- og jordforbedringsmidler, persondataloven samt de kommende energiforhandlinger.

Herefter optrådte driftslederen fra Hashøj Biogas med et oplæg om hvordan det er at være ny i biogasbranchen. Jacob Jensen, som har en baggrund fra bl.a. medicinal branchen oplever branchen, som meget spændende og der er rigtig mange ting at tage fat på. Han har gang i rigtig mange ting i Hashøj, hvor ombygninger og vedligehold pt. er i højsædet. Han har desuden brugt rigtig meget tid på at lære branchen at kende og især anlægget. Han er fortrøstningsfuld for fremtiden, bl.a. på grund af hans dygtige medarbejdere.

Dagens emne omkring KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) blev herefter drøftet med baggrund i oplæg fra Bruno Sander Nielsen. Biogas branchen har en god mulighed for både at understøtte ressourcestrategien fra 2013 og udbygge anlæggenes muligheder for at producerer biogas. KOD er et rigtig godt supplement til det der allerede behandles på biogasanlæggene og efter at mejeribranchen har sagt god for det, er rammerne blevet væsentligt forbedret. Bruno kom desuden ind på de regulative forhold omkring KOD og udfordringen med at det ikke helt er på plads endnu. Det bliver det forhåbentligt snart. Emnet blev suppleret rigtig godt af gode indspark fra anlæggene og deres erfaringer med KOD.

Slutteligt blev mødernes fremtidige organisering drøftet, hvor det bl.a. blev besluttet at man sagtens i dette forum kan afholde 12/12 seminar. Når man er sammen over en øl eller et glas vin, så får man snakket om faglige ting, som man ikke når i løbet af en eftermiddag. Fagcenteret vil derfor sammen med den nye forening arbejde på at få lavet seminar med overnatning for anlæggene. Det vil ske i starten af den nye år.

Driftsledermødet sluttede af med en rundvisning på NGF’s anlæg på Midtfyn, hvor driftslederen, Rene Østergaard Hansen var vært.

Fakta:

Driftsledermøderne er en tilbagevenden aktivitet. Dansk Fagcenter for Biogas, som blandt andet finansieret af EU gennem BiogasAction projektet står for det praktiske i forbindelse med driftsledermøderne sammen med Foreningen Biogasbranchen.

Hvis man ønsker at deltage i møderne kan man henvende sig til enten Bruno Sander Nielsen fra Foreningen Biogasbranchen eller Jakob Lorenzen fra DFFB. 

IMG 0888

Driftspersonale og driftsledere fuldt koncentreret om dagens emner. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev