nyheder

Den 25. maj træder databeskyttelsesforordningeen i kraft. Den vil også få indflydelse på biogasanlæggenes arbejde i dagligdagen. Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Begrebet ”fysisk person” omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. Dette skyldes, at det i praksis ikke er muligt at skelne mellem oplysninger om ejeren som individ og oplysninger om virksomheden. 

Forordningen finder anvendelse på behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk behandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. Det er nemlig, når personoplysninger bruges på en måde, som gør dem let og hurtigt søgbare, at interessen for at beskytte dem aktualiseres.

Fagcenteret vil i løbet af foråret afholde et informationsmøde om konsekvenserne af databeskyttelsesforordningen. Dog vil fagcenteret råde biogasanlæg til at sætte sig ind i reglerne, da I behandler rigtig meget data for leverandører og andre samarbejdspartnere.  Der er udgivet en pjece fra Dataatilsynet, som i første omgang kan være relevant at kigge på. Den kan læses her.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling den 21. marts kl. 12-13 på Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding. Efterfølgende vil der være mulighed for frokost (der kræves tilmelding til frokost af hensyn til bestilling senest 19. marts)

Jf. vedtægter skal indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel for den ordinære (og ekstraordinær) generalforsamling.

Dagsorden er jf vedtægter følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med tilhørende regnskab og budget er udsendt til medlemmer. 

 

Som et led i at gøre uddannelsesaktiviteter og kurser mest realistiske har EUC Lillebælt gjort opmærksom på at de meget gerne modtager udtjent procesudstyr, såsom pumper, omrøder, elmotorer, elskabe mv. Det skal anvendes i forbindelse med undervisning for at give et indtryk af hvilket miljø og udfordringer udstyr på biogasanlæg udsættes for. Det vil give elever på f.eks. procesoperatøruddannelse et meget bedre indblik i de forhold som materialet udsættes for og hvilke dele der er særligt udsatte. Det vil selvfølgelig også give underviserne et bedre indblik i forholdene på anlæggene. Så hvis biogasanlæg ligger inde med udtjent procesudstyr, så kontakt endelig fagcenteret, så får vi lavet en aftale med EUC Lillebælt om afhentning af udstyret. 

Kontakt fagcenteret her.

Der er mulighed for at få lavet et gratis innovationstjek på jeres biogasanlæg via en Innovationsagent. Et innovationstjek sætter fokus på anlæggets teknologiske udviklingsmuligheder og udfordringer. Det sker med afsæt i jeres behov, baggrund, forretningsplan og strategi, hvor man afdækker, hvordan anlæggets udvikling kan styrkes. 

I får nye øjne på anlæggets udviklingspotentiale og får konkrete løsningsforslag til nye udviklingsaktiviteter, hvor anvendelsen af teknologiske løsninger kan styrke anlæggets forretning og konkurrencekraft. De vejleder også i, hvilken ekspert der bedst hjælper jer videre, bidrager til den indledende dialog med en given ekspert samt vejleder i relevante støttemuligheder.

Det er GTS'erne i Danmark, der sammen med staten står bag mulighederne. Relevante GTS'er for biogasanlæg kunne være: 

1. Force Technology, som fokuserer på produkt- og konceptudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og vedligehold af industrielle anlæg

2. Technologisk Institut, som bl.a. udvikler, analyserer og videreformidler viden inden for følgende områder:

 • Bygge og anlæg
 • Energi, transport og logistik
 • Industriel produktion og udvikling
 • Kemi og bioteknologi
 • Miljø, arbejdsmiljø og sundhed
 • Produktivitet og ledelse

 Læs mere om Innovationsagenter og Innovationstjek her

Ny ordning skal sikre flere erhvervsuddannede

Den 1. januar 2018 træder en ny ordning i kraft, der hedder Praktikplads-AUB. Ordningen får betydning for, hvor mange elever I skal ansætte. Praktikplads-AUB skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det skyldes, at det danske arbejdsmarked står over for en mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft indenfor en lang række af faggrupper.

I får et mål for, hvor mange elever I skal ansætte.

I april 2018 får I en forskudsopgørelse, hvor I kan se jeres mål for, hvor mange elever I skal ansætte i 2018. I kan også se, hvor mange elever I allerede har og dermed, hvor langt I er fra jeres mål. I har indtil den 31. december 2018 til at opfylde årets mål. Hvis I ikke opfylder jeres mål, skal I betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Hvis I ansætter flere elever, har I mulighed for at få en bonus.

Læs mere her

Mulighed for at undgå at betale et bidrag

Som nævnt ovenfor, så kan man komme til at betale et bidrag, hvis man ikke har en elev. Som fagcenter for biogas vil vi jo gerne være med til at sikre, at I får mulighed for at få elever. Der er allerede flere af jer, der har søgt procesoperatørelever - dog uden held, da der generelt er mangel på arbejdskraft. Hvis I har søgt eller søger elever, så skal det være gennem www.praktikpladsen.dk. På den måde vil I højst sandsynligt ikke komme til at betale bidraget.    

For yderligere information kontakt gerne Dansk Fagcenter for Biogas. Vi hjælper gerne, via vores amarbejde med EUC Lillebælt, med at finde den eller de løsninger der passer jer bedst.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev