nyheder

Biogas Action Logo

Den 2. november blev der afholdt driftsledermøde for de danske biogasanlæg. På mødet deltog der repræsentanter fra 16 anlæg. Mødet blev afholdt i Rødding med efterfølgende besøg på Linkogas.

Driftsledermøderne, som er et samarbejde mellem Foreningen Biogasbranchen og Dansk Fagcenter for Biogas har fokus på erfaringsudveksling mellem biogasanlæg og tilegnelse af ny viden af teknisk, faglig eller regulatorisk art af betydning for alle, der har del i den daglige drift på biogasanlæg.

Møderne er ikke kun relevante for driftslederen/direktøren på det enkelte anlæg, men også andre ansatte på anlægget eller ansatte andre steder i koncerner, der driver biogasanlæg eller selv er ejer af et biogasanlæg på sin egen bedrift.

Emnerne denne gang var en opdatering fra branchen – et tilbagevendende punkt på møderne, opgradering af biogas v. Ammongas, og en status fra de enkelte anlæg. Slutteligt gav Linkogas en mere detaljeret beskrivelse af status på deres udvidelsesplaner inden der var rundvisning på anlægget. 

Fra Foreningen Biogasbranchen forventer man at den nye direktør er på plads omkring 1. november. Der har siden september været en proces i gang med ansættelse af en direktør.

Der er en ny vejledning indenfor husdyrsregulering fra 1. august, som er relevant for anlæggene og som de skal orientere sig i.

De kommende energiforhandlingerne er småt ved at begynde og foreningen er i gang med at forbedrede sig på forhandlingerne til foråret. Den nye medarbejdere i Foreningen Biogasbranchen skal i den forbindelse være med til at understøtte forhandlingerne med beregninger på biogasproduktionens indflydelse i det danske samfund.

Slutteligt mindede Bruno om at de fortsat arbejder på at minimere de administrative udfordringer, der f.eks. er i forbindelse med indberetninger og tilladelser – f.eks. den kommende indberetning til affaldsregisteret og krav til ansøgninger, når man er gasleverandør til mere end en kunde.

Herefter gav Ammongas en præsentation af deres teknologi. Ammongas har i dag 10 referenceanlæg i Danmark og er dermed en af de større opgraderingsleverandører. Det gav efterfølgende en god diskussion af erfaringer fra driftslederne med forskellige opgraderingsleverandører.

Status fra anlæggene gav et indblik i de daglige udfordringer og de planer man arbejder med på anlæggene. Blandt andet har flere anlæg oplevet, at de er blevet taget ud til revision i forbindelse med diverse støtteordninger. Det er selvfølgelig i orden at der skal være revision, men udflytningen af arbejdspladser og skiftende medarbejdere i de forskellige ordninger giver en lang række udfordringer og der er flere anlæg, som ikke har fået afsluttet blandt Grønvækst projekter fra 2012. Det giver anledning til en del irritation blandt anlæggene, hvilket er meget fortåeligt, når man ikke kan få de sidste midler udbetalt. 

Inden rundvisningen på Linkogas gav Martin Fey en opdatering på udvidelsesplanerne på Linkogas. Linkogas ønsker at udvide med en økologisk linje og der er derfor planlagt en større udvidelse med bl.a.  nye forlagertanke, nye reaktorer, mere kapacitet på opgraderingen og en ny aflæsserhal til både den konventionelle og økologiske linje. De nye leverandører vil indgå som en del af den eksisterende leverandørkreds på Linkogas og der ændres derfor ikke i det organisatoriske set-up. Herefter var der rundvisning på Linkogas, hvor blandt andet et sprintler system til mindskning af lugtgener vagte interesse.

Fakta:

Driftsledermøderne er en tilbagevenden aktivitet. Dansk Fagcenter for Biogas, som blandt andet finansieret af EU gennem BiogasAction projektet står for det praktiske i forbindelse med driftsledermøderne sammen med Foreningen Biogasbranchen.

Hvis man ønsker at deltage i møderne kan man henvende sig til enten Bruno Sander Nielsen fra Foreningen Biogasbranchen eller Jakob Lorenzen fra DFFB. 

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev