nyheder

Biogas Action Logo

Den 2. november blev der afholdt driftsledermøde for de danske biogasanlæg. På mødet deltog der repræsentanter fra 16 anlæg. Mødet blev afholdt i Rødding med efterfølgende besøg på Linkogas.

Driftsledermøderne, som er et samarbejde mellem Foreningen Biogasbranchen og Dansk Fagcenter for Biogas har fokus på erfaringsudveksling mellem biogasanlæg og tilegnelse af ny viden af teknisk, faglig eller regulatorisk art af betydning for alle, der har del i den daglige drift på biogasanlæg.

Møderne er ikke kun relevante for driftslederen/direktøren på det enkelte anlæg, men også andre ansatte på anlægget eller ansatte andre steder i koncerner, der driver biogasanlæg eller selv er ejer af et biogasanlæg på sin egen bedrift.

Emnerne denne gang var en opdatering fra branchen – et tilbagevendende punkt på møderne, opgradering af biogas v. Ammongas, og en status fra de enkelte anlæg. Slutteligt gav Linkogas en mere detaljeret beskrivelse af status på deres udvidelsesplaner inden der var rundvisning på anlægget. 

Fra Foreningen Biogasbranchen forventer man at den nye direktør er på plads omkring 1. november. Der har siden september været en proces i gang med ansættelse af en direktør.

Der er en ny vejledning indenfor husdyrsregulering fra 1. august, som er relevant for anlæggene og som de skal orientere sig i.

De kommende energiforhandlingerne er småt ved at begynde og foreningen er i gang med at forbedrede sig på forhandlingerne til foråret. Den nye medarbejdere i Foreningen Biogasbranchen skal i den forbindelse være med til at understøtte forhandlingerne med beregninger på biogasproduktionens indflydelse i det danske samfund.

Slutteligt mindede Bruno om at de fortsat arbejder på at minimere de administrative udfordringer, der f.eks. er i forbindelse med indberetninger og tilladelser – f.eks. den kommende indberetning til affaldsregisteret og krav til ansøgninger, når man er gasleverandør til mere end en kunde.

Herefter gav Ammongas en præsentation af deres teknologi. Ammongas har i dag 10 referenceanlæg i Danmark og er dermed en af de større opgraderingsleverandører. Det gav efterfølgende en god diskussion af erfaringer fra driftslederne med forskellige opgraderingsleverandører.

Status fra anlæggene gav et indblik i de daglige udfordringer og de planer man arbejder med på anlæggene. Blandt andet har flere anlæg oplevet, at de er blevet taget ud til revision i forbindelse med diverse støtteordninger. Det er selvfølgelig i orden at der skal være revision, men udflytningen af arbejdspladser og skiftende medarbejdere i de forskellige ordninger giver en lang række udfordringer og der er flere anlæg, som ikke har fået afsluttet blandt Grønvækst projekter fra 2012. Det giver anledning til en del irritation blandt anlæggene, hvilket er meget fortåeligt, når man ikke kan få de sidste midler udbetalt. 

Inden rundvisningen på Linkogas gav Martin Fey en opdatering på udvidelsesplanerne på Linkogas. Linkogas ønsker at udvide med en økologisk linje og der er derfor planlagt en større udvidelse med bl.a.  nye forlagertanke, nye reaktorer, mere kapacitet på opgraderingen og en ny aflæsserhal til både den konventionelle og økologiske linje. De nye leverandører vil indgå som en del af den eksisterende leverandørkreds på Linkogas og der ændres derfor ikke i det organisatoriske set-up. Herefter var der rundvisning på Linkogas, hvor blandt andet et sprintler system til mindskning af lugtgener vagte interesse.

Fakta:

Driftsledermøderne er en tilbagevenden aktivitet. Dansk Fagcenter for Biogas, som blandt andet finansieret af EU gennem BiogasAction projektet står for det praktiske i forbindelse med driftsledermøderne sammen med Foreningen Biogasbranchen.

Hvis man ønsker at deltage i møderne kan man henvende sig til enten Bruno Sander Nielsen fra Foreningen Biogasbranchen eller Jakob Lorenzen fra DFFB. 

Region Midtjyllands Udviklingsprogram for bioøkonomi er åben for ansøgninger. Virksomheder kan opnå medfinansiering til bioøkonomiske udviklingsprojekter inden for tre indsatsområder:

  • Innovationssamarbejder inden for bioraffinering af grønne biomasser
  • Forprojekter til kortlægning af nye biobaserede værdikæder
  • Demonstrationsprojekter på biogasanlæg

Der er en samlet pulje på 9,3 mio. kr. til medfinansiering af aktiviteterne. Der kan læses mere her

Du kan læse meget mere om Udviklingsprogram for bioøkonomi på hjemmesiden: www.rmbio.dk 

Aarhus Universitet, SEGES og Agro Business Park er operatør på programmet, og man er meget velkomne til at kontakte dem for hjælp til ansøgningen og evt. sammensætning af en projektgruppe.

Traditionen tro afholdes der økonomiseminar for den danske biogasbranchen den 11. december på Hotel Legoland. 

Program for dagen kan ses her.

Tilmelding sker til Belinda Stummann (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ) på denne blanket

Frist for tilmelding er den 27. november 2017.

 

 

I forbindelse med EU projektet BiogasAction afholder en række af partnerne i projektet et webinar om brugen af biogas i transport. Det er hovedsagligt svenske og franske erfaringer, som vil blive delt. Det er gratis at deltage.

Dato: 14. november kl. 11. 

Læs mere om webinaret her, hvor det også er muligt at tilmelde sig. 

 

 

Sammen med Erhvervsakademi Lillebælt tilbyder Dansk Fagcenter for Biogas en diplomuddannelse i Proces, Laboratorie og Fødevareteknologi - retning Biogas. Uddannelsen er en akademiuddannelse og hører under det videregående uddannelsessytem. Uddannelsen kvalificerer medarbejderen til at arbejde på et specialistniveau og får særlige kompetencer til at analysere, planlægge og vurdere tekniske problemstillinger inden for bioteknologisk industri. 

Med specialistretningen indenfor biogas får medarbejderen redskaber til at udvælge målemetoder og anvende dataopsamling ifm. forsøgs- og produktionsanlæg, deltage i driftsoptimering, bl.a. energi- og kapacitetsmålinger, deltage i planlægning, løsning og kontrol af styrings- og reguleringstekniske arbejdsopgaver ifm. udvikling og drift af forsøgs- og produktionsudstyr, tilrettelægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg og oprensningsforsøg, planlægge, udføre og dokumentere laboratorieopgaver, herunder foreslå ændringer, foretage optimeringer og lokalisere fejl. 

Uddannelsen består af følgende moduler:

- Forsøgs- og projektstyring

- Proces og metode

- Analytisk kemi

- Bioteknologi

- Kemi og kemisk regning

- Måleteknik og forsøgsdesign

- Afgangsptojekt. 

Hvem er den rettet mod?

Uddannelsen er rettet mod eksisterende medarbejdere i biogasbranchen. 

Hvordan foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i moduler, hvor medarbejderen over en 8 ugers perioder er afsted på skole i 8 dage pr. modul - det vil sige ca. 1 dag pr. uge. Dertil kommer tid til forberedelse og lektier. Moduler kan tages enkeltvis uden at man tager hele uddannelsen.

Hvad koster uddannelsen?

Deltagerbetaling for de enkelte moduler varierer. Både virksomhed og medarbejder kan søge tilskud til dækning af forskellige udgifter til uddannelsen.

Hvem kan tage uddannelsen?

Faglærte med minimum 2 års erhvervserfaring eller gymnasiel uddannelse og 2 års erhvervserfaring. 

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Uddannelsen er modul opbygget og kan derfor tages alt efter hvordan det passer ind i biogasanlæggets planlægning. Man kan også nøjes med at tage de moduler, der passer til ens behov.  

For yderligere oplysninger om uddannelsen kontakt Dansk Fagcenter for Biogas.

Seneste nyt

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

european commission h2020